> > > PSA 涂层材料

涂料溶液

我们提供适合特殊应用例如粘性基底箔片的涂层溶液。它的粘合剂是经过改良的压敏型胶粘剂,在涂抹到层压板上时没有温度要求。作为基底材料,所有标准聚合物箔都可进行磋商。
联系方式 - 电子材料

Krempel Insulations Xiamen Co., Ltd.
No. 2, Yangguang Road (S)
Xinyang Industrial Zone, Haicang District
361022 Xiamen
China

电话: +86 592 296 2919
传真: +86 592 296 2920

info(at)krempel.com.cn

###EDXCOM###
© KREMPEL GmbH 2016